اجرای پروژه های آسفالت در تهران

اجرای پروژه های آسفالت در تهران

روش اجرای اسفالت–اماده کردن سطح خیابان

قبل از حمل و پخش آسفالت، مسیر عملیات باید با توجه به میزان تولید و برنامه زمانبندی کار از هر جهت آماده و مهیا شود. اگر آسفالت روی قشرهای شنی، زیراساس و اساس شکسته اجرا شود، باید قبلاً هرگونه پستی ادامه مطلب >>